Prenájom na mesiac

prenájom na 30 po sebe idúcich dní