Všeobecné obchodné podmienky

Martin Littmann – Štúdio Škerák – prevádzkovateľ stránky Pozicajsisaunu.sk

1.  Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky ( „VOP„) spoločnosti Martin Littmann – Štúdio Škerák, IČO 40 01 40 53, so sídlom Krajná 76, 93101 Šamorín („prenajímateľ„) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi prenajímateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou („nájomca„) vyplývajúce zo zmluvy o nájme mobilnej sauny.
 2. Spoločnosť Martin Littmann – Štúdio Škerák je výhradným prevádzkovateľom a majiteľom mobilnej sauny („prenajímateľ„).

2.  Objednávka mobilnej sauny

 1. Nájomca objednáva mobilnú saunu prostredníctvom elektronickej objednávky na internetovej stránke prenajímateľa www.pozicajsisaunu.sk („internetové stránky„). Nájomca sa zaväzuje uvádzať vždy pravé, úplné a platné údaje o svojej totožnosti, najmä meno a priezvisko, adresu svojho trvalého bydliska, prípadne sídla právnickej osoby, telefonický a e-mailový kontakt, popr. ďalšie náležitosti požadované prenajímateľom.
 2. Zmluvný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom vzniká doručením prijatia objednávky, ktoré prenajímateľ zasiela nájomcovi elektronickou poštou spolu s písomným znením nájomnej zmluvy na emailovú adresu nájomcu uvedenú v objednávke.
 3. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi rezervačný poplatok vo výške 30% nájomného („rezervačný poplatok„) najneskôr do 4 pracovných dní od odoslania objednávky podľa čl. 2.1 týchto VOP. Prenajímateľ má až do úhrady rezervačného poplatku právo prijímať na mobilnú saunu objednávky ďalších záujemcov. Ak je do začiatku nájmu menej ako 30 dní, rezervačný poplatok je vo výške 100% ceny nájmu.
 4. Nájomca výslovne súhlasí s použitím internetu ako prostriedku komunikácie na diaľku pri uzatváraní nájomnej zmluvy. Nájomca výslovne súhlasí s hradením všetkých nákladov, ktoré mu v súvislosti s uzatváraním nájomnej zmluvy vzniknú, najmä teda s nákladmi za použitie internetu a poštovným.
 5. Ak je nájomcom právnická osoba, je člen štatutárneho orgánu nájomcu povinný podpísať za túto právnickú osobu ručiteľské vyhlásenie, ktorým sa zaviaže splniť všetky záväzky z uzatvorenej nájomnej zmluvy, ak ich nesplní nájomca – právnická osoba, inak si vyhradzuje prenajímateľ právo odmietnuť uzavrieť s nájomcom – právnickou osobou nájomnú zmluvu.
 6. Minimálna doba nájmu mobilnej sauny je 1 deň.

3.  Nájomné a platobné podmienky

 1. Nájomné za mobilnú saunu a doplnkové vybavenie je stanovené v cenníku prenajímateľa uverejneného na internetových stránkach ako:
  1. sadzba v Eurách vrátane DPH za každý jeden deň trvania nájomnej zmluvy odo dňa prevzatia sauny až do jej vrátenia;
  2. v prípade niektorého doplnkového vybavenia paušálna cena výpožičky.
 2. Nájomné zahŕňa:
  1. poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na vozíku, na ktorom je pripevnená sauna v poisťovni Generali;
  2. havarijné poistenie vozíka v poisťovni Generali. V prípade poistnej udalosti činí spoluúčasť nájomcu 5% (minimálne 400 Eur) zo sumy, ktorá predstavuje náklady vzniknuté poistnou udalosťou. Spoluúčasť bude v prípade poistnej udalosti odpočítaná nájomcovi z kaucie. Nájomca však nesie zodpovednosť za škody, ktoré nebudú hradené havarijným poistením, v prípade vlastného zavinenia vzniku poistnej udalosti;
  3. pravidelný servis a údržbu sauny prenajímateľom pred jeho prevzatím nájomcom;
  4. technickú podporu na telefónnom čísle +421 903 417 311;
  5. bežné opotrebovanie sauny.
 3. Nájomné nezahŕňa a nájomca je sám povinný znášať najmä tieto náklady:
  1. opravy sauny v dôsledku zlého zaobchádzania zo strany nájomcu;
  2. opravy a výmeny pneumatík a ďalšieho príslušenstva vozíka;
  3. spoluúčasť;
  4. všetky ďalšie náklady spojené s prevádzkou vozidla, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.
 4. Nájomca je ďalej povinný zložiť k rukám prenajímateľa kauciu vo výške 300 Eur za mobilnú saunu („kaucia„). Prenajímateľ vráti kauciu nájomcovi v termíne uvedenom v čl. 8.5 týchto VOP, pričom je oprávnený kauciu ponížiť o jeho pohľadávky voči nájomcovi vyplývajúce z nájomnej zmluvy, najmä, nie však výlučne, o úhradu nájomného, ​​spoluúčasti, úhradu nadlimitného poplatku, úhradu zmluvných pokút, úhradu storno poplatkov, úhradu nákladov vzniknutých pri opravách poškodení sauny či úhradu nákladov súvisiacich s jej čistením, úhradu poškodeného či zničeného doplnkového vybavenia a pod.
 5. Kauciu uhradí nájomca prenajímateľovi najneskôr 3 dni pred dňom prevzatia sauny bankovým prevodom (na požiadanie) alebo v hotovosti pri preberaní mobilnej sauny.
 6. Nájomné bude nájomcom prenajímateľovi uhradené v dvoch častiach. Najneskôr do 3 pracovných dníod odoslania objednávky podľa čl. 2.1. týchto VOP uhradí nájomca prenajímateľovi rezervačný poplatok vo výške 30% nájomného. Zostávajúca druhú časť nájomného uhradí nájomca najneskôr 30 dní predo dňom prevzatia mobilnej sauny. V prípade, že k rezervácii sauny dôjde menej ako 30 dní pred dňom jeho prevzatia, uhradí nájomca nájomné v plnej výške do 3 pracovných dní od odoslania objednávky podľa čl. 2.1. týchto VOP, najneskôr však 1 pracovný deň pred prevzatím mobilnej sauny.
 7. Nájomné, kauciu aj prípadné ďalšie platby súvisiace s nájomnou zmluvou nájomca uhradí bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa na základe faktúry.
 8. Ak nájomca neuhradí akúkoľvek z vyššie uvedených súm v riadnom termíne alebo neodošle včas prenajímateľovi podpísané písomné znenia nájomnej zmluvy, má prenajímateľ právo od nájomnej zmluvy odstúpiť. Uplatnenie práva na odstúpenie zo strany prenajímateľa nezbavuje nájomcu povinnosti platiť storno poplatok podľa čl. 3.10 týchto VOP.
 9. V prípade odstúpenia prenajímateľa od zmluvy z dôvodu uvedeného v čl. 3.9 týchto VOP a v prípade iného zániku nájomnej zmluvy z dôvodov na strane nájomcu, je nájomca povinný prenajímateľovi uhradiť nasledovné storno poplatky:
  1. pokiaľ k zániku nájomnej zmluvy dôjde 60 a viac dní pred dňom prevzatia mobilnej sauny – 30% z nájomného;
  2. pokiaľ k zániku nájomnej zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu dôjde 30 a viac dní pred dňom prevzatia mobilnej sauny – 60% z nájomného;
  3. pokiaľ k zániku nájomnej zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu dôjde 15 a viac dní pred dňom prevzatia mobilnej sauny – 80% z nájomného;
  4. pokiaľ k zániku nájomnej zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu dôjde 14 a menej dní pred dňom prevzatia mobilnej sauny – 100% z nájomného.
 10. Pri predčasnom vrátení sauny sa nespotrebovaná časť nájomného nevracia.

4.  Darčekové poukážky

 1. Aktuálne vzory darčekových poukazov na prenájom mobilnej sauny sú zverejnené na stránke pozicajsisaunu.sk.
 2. Záujemca o darčekovú poukážku si túto objedná prostredníctvom objednávkového formulára na internete.
 3. Po obdržaní objednávky bude záujemcovi (objednávateľovi) zaslaná faktúra v plnej výške objednaného produktu na úhradu.
 4. Darčeková poukážka bude záujemcovi (objednávateľovi) zaslaná po úhrade elektronicky alebo vytlačená poštou – podľa objednávateľom zvolenej možnosti.
 5. Platnosť darčekovej poukážky je jeden rok od dátumu vystavenia.
 6. Darčeková poukážka je prenosná.
 7. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť a ani iné služby našej spoločnosti.
 8. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytujeme novú, náhradnú poukážku.
 9. Každá darčeková poukážka má svoje unikátne číslo, ktoré je potrebné zadať pri rezervácii termínu na prenájom mobilnej sauny.
 10. Majiteľ darčekovej poukážky pri rezervácii termínu musí spĺňať podmienky a súhlasiť so VOP, inak mu nebude možné zapožičať mobilnú saunu.
 11. V prípade, že si nájomca a zároveň držiteľ darčekovej poukážky objedná službu vo vyššej hodnote ako je hodnota poukážky, cenový rozdiel doplatí v hotovosti alebo na faktúru.
 12. V prípade, že si nájomca a zároveň držiteľ darčekovej poukážky objedná službu v nižšej hodnote ako je hodnota poukážky, rozdiel sumy sa nevracia.

5.  Odovzdanie a prevzatie mobilnej sauny

 1. Prenajímateľ odovzdá mobilnú saunu nájomcovi na adrese Krajná 724/76, Šamorín – Mliečno, po preukázaní jeho totožnosti aspoň dvoma osobnými dokladmi, z ktorých jeden musí byť vodičský preukaz preukazujúce existenciu vodičského oprávnenia nájomcu pre skupinu B po dobu dlhšiu ako 3 roky. V deň prevzatia mobilnej sauny stanovený v nájomnej zmluve je nájomca povinný saunu prevziať v mieste odovzdania v čase od 14:00 do 18:00 hod. podľa dohody predom.
 2. Nájomca si s prenajímateľom dohodne vopred telefonicky alebo emailom predpokladaný čas odovzdania mobilnej sauny. Nájomca berie na vedomie, že odovzdanie a prevzatie sauny trvá cca 20 – 30 min.
 3. Sauna je nájomcovi odovzdávaná čistá a vydezinfikovaná a s doplnenou zásobou dreva.
 4. Stav sauny pri prevzatí nájomcom je zachytený v preberacom protokole, ktorý nájomca podpisuje v deň prevzatia sauny.
 5. Nájomca si môže podľa ďalšieho doplnkového vybavenia uvedeného na internetových stránkach prenajímateľa ( „doplnkové vybavenie„) spoločne s vozidlom vypožičať exteriérový nábytok (stoličky a stôl). Cena výpožičky nábytku je 20 Eur.

6.  Prevádzka mobilnej sauny

 1. Nájomca je povinný saunu užívať výhradne na pozemných komunikáciách, v súlade s právnym poriadkom štátu, v ktorom sa nachádza, v súlade s návodom na obsluhu a s náležitou starostlivosťou.
 2. Mobilnú saunu sú oprávnení ťahať za vozidlom výhradne držitelia vodičského oprávnenia skupiny B, B96 alebo BE, ktorých nájomca uviedol v preberacom protokole pri prevzatí sauny a ktorý vodičským preukazom disponujú najmenej po dobu 3 rokov.
 3. V saune je zakázané fajčiť, jesť a požívať alkoholické nápoje . Nájomca je ďalej povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok mobilnej saunya zodpovedá za jeho dodržiavanie osobami, ktoré mobilnú saunu užívajú spoločne s nájomcom.
 4. Nájomca používa mobilnú saunu na vlastnú zodpovednosť.
 5. Nájomca je oprávnený s mobilnou saunou vychádzať do zahraničia v rámci Európy.
 6. Nájomca nesmie ísť s mobilnou saunou do krajín, ktoré Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo za rizikové a neodporúča ich návštevu.
 7. Mobilná sauna nesmie presiahnuť najvyššiu povolenú konštrukčnú rýchlosť 100 KM/ za žiadnych okolností.

7.  Nehody a poruchy

 1. Vozík, na ktorom je upevnená sauna je havarijne poistený vrátane odcudzenia a vandalizmu so spoluúčasťou 5%, min. však 400 Eur. Súčasne má vozík PZP. Poistenie vozíka je dohodnuté v spoločnosti Generali a.s.
 2. Havarijné poistenie sa nevzťahuje najmä, nie však výlučne, na nasledujúce škody: škody vzniknuté na interiéru vozíka, pokiaľ nebol poškodený vplyvom dopravnej nehody alebo násilným vniknutím, stratu vybavenia, pokiaľ k nej nedošlo násilným vniknutím, batožinu a prepravovaný náklad, poškodenie pneumatík a diskov vozidla, odcudzenia vozíka, ak nebol riadne uzamknutý a spreneveru vozíka.
 3. Nájomca je povinný prenajímateľovi ihneď ohlásiť akúkoľvek škodu vzniknutú na mobilnej saune, zdraví či majetku tretej osoby spôsobenú prevádzkou sauny. Ďalej je nájomca povinný prenajímateľovi ihneď nahlásiť akúkoľvek chybu, poruchu, potrebu opravy či akúkoľvek ďalšiu skutočnosť spôsobilú narušiť užívania vozidla. Nájomca je v týchto prípadoch povinný kontaktovať nájomcu na tel. Čísle +421 903 417 311 a postupovať podľa jeho pokynov.
 4. V prípade poistnej udalosti má nájomca možnosť kontaktovať asistenčnú službu poisťovne – telefónna linka 24 hod. Telefónne číslo na non-stop linku poisťovne je uvedené v prevádzkovom poriadku mobilnej sauny.
 5. Všetky škody spôsobené na vozíku tretími osobami (odcudzenie, poškodenie, vandalizmus – zistený aj nezistený páchateľ vrátane sprejerov) a v dôsledku dopravných nehôd musia byť vždy a v každom štáte šetrené príslušnou políciou a nájomca je povinný dodať prenajímateľovi písomný a čitateľný protokol tejto polície. V prípade dopravnej nehody je nájomca ďalej povinný spísať všetkých účastníkov a svedkov nehody s uvedením mena, priezviska a adresy, a zaistiť fotodokumentáciu nehody vrátane fotografie ŠPZ účastníkov nehody. Nepojazdné vozidlo nájomca zabezpečí pred ďalším poškodením alebo odcudzením. Škody, u ktorých nájomca nedoloží potvrdenie polície o spôsobenie škody treťou osobou, sa považujú za škody spôsobené nájomcom.
 6. Škody, na ktoré sa nevzťahuje havarijné poistenie, sa zaväzuje nájomcu uhradiť prenajímateľovi pri vrátení vozidla.
 7. Škody, na ktoré sa vzťahuje havarijné poistenie, hradí pri dodržaní podmienok stanovených poisťovňou poisťovňa. Spoluúčasť pri vzniku poistnej udalosti hradí nájomca. Nájomca sa teda zaväzuje uhradiť rozdiel medzi vzniknutou škodou a poisťovňou vyplateným plnením prenajímateľovi. Výška spoluúčasti bude vždy doložená prenajímateľom listom od príslušnej poisťovne.
 8. V prípade dopravnej nehody, poškodenia či odcudzenia vozíka, je nájomca povinný poskytnúť prenajímateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri riešení poistnej udalosti. Nájomca v takomto prípade nemá nárok na poskytnutie náhradného vozidla zo strany prenajímateľa alebo inú kompenzáciu nad rámec dohodnutých asistenčných služieb.
 9. Nájomca nie je oprávnený na vykonávanie akýchkoľvek opráv či úprav vozíka a sauny bez výslovného súhlasu prenajímateľa. Nájomca je povinný riadiť sa pokynmi prenajímateľa pre akékoľvek opravy mobilnej sauny.
 10. V prípade akejkoľvek škody na mobilnej saune spôsobenej nájomcom, ktorá saunu vyradí z prevádzky na dobu dlhšiu ako 7 pracovných dní, je prenajímateľ oprávnený po nájomcovi požadovať tiež škodu spočívajúcu v ušlom zisku, ktorý v tejto súvislosti prenajímateľovi vznikol.

8.  Vrátenie mobilnej sauny

 1. Nájomca je povinný mobilnú saunu prenajímateľovi vrátiť najneskôr v deň skončenia nájmu na adrese Krajná 724/76, Šamorín – Mliečno do 10:00 hod. Nájomca si s prenajímateľom dohodne vopred telefonicky alebo emailom predpokladaný čas vrátenia vozidla. Nájomca je oboznámený s tým, že kontrola stavu vrátenej sauny môže trvať cca 15 minút.
 2. Prenajímateľ je oprávnený nájomcovi účtovať zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každú začatú hodinu omeškania s vrátením mobilnej sauny. V prípade, že k vráteniu sauny nedôjde v deň skončenia nájmu, je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý začatý deň omeškania s vrátením mobilnej sauny.
 3. Mobilnú saunu vráti nájomca prenajímateľovi späť upratanú a čistú. Nájomca pri vrátení sauny nie je povinný doplniť zásobu dreva. Stav sauny pri jeho vrátení prenajímateľovi je zachytený v preberacom protokole, ktorý je prenajímateľom podpísaný v deň vrátenia vozidla. Nájomca výslovne súhlasí, že prenajímateľ môže v závislosti od časových možností vykonať podrobnejšiu kontrolu až po vrátení sauny. V prípade zistenia nedostatkov, závad či škôd na saune, či jeho príslušenstve prenajímateľ tieto skutočnosti zdokumentuje a ohlási nájomcovi. Na tieto závady bude nazerané, ako keby vznikli pred vrátením vozidla.
 4. Nájomca je ďalej povinný:
  1. v prípade vrátenia sauny v znečistenom stave uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur. Právo prenajímateľa na úhradu škody presahujúce túto sumu tým nie je dotknuté;
  2. v prípade vrátenia sauny bez akéhokoľvek konkrétneho príslušenstva či s poškodeným príslušenstvom, zariadením alebo časťou sauny, uhradiť prenajímateľovi náklady, ktoré vynaložil na obstaranie nového príslušenstva či opravu poškodenia existujúceho príslušenstva a zároveň uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur;
  3. v prípade nesplnenia povinnosti nahlásiť poistnú udalosť uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur za každý jednotlivý prípad. Právo prenajímateľa na úhradu škody presahujúce túto sumu tým nie je dotknuté;
  4. v prípade nesplnenia povinnosti vyžiadania protokolov od polície uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur za každý jednotlivý prípad. Právo prenajímateľa na úhradu škody presahujúce túto sumu tým nie je dotknuté;
  5. v prípade opráv a úprav bez dovolenia prenajímateľa uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur za každý jednotlivý prípad. Právo prenajímateľa na úhradu škody presahujúce túto sumu tým nie je dotknuté.
 5. Do 14 dní od vrátenia sauny a po vykonaní prípadných zápočtov oprávnených nárokov, vráti prenajímateľ kauciu alebo jej zostávajúcu časť na účet nájomcu, z ktorého bola kaucia prenajímateľovi poskytnutá. V prípade rozsiahlejších či skrytých škôd či škôd spôsobených v dôsledku poistnej udalosti je však prenajímateľ oprávnený kauciu alebo jej zostávajúcu časť zadržiavať až do doby vyúčtovania poistnej udalosti poisťovňou a vyplatenie poistného plnenia prenajímateľovi.

9.  Poučenie nájomcu

 1. Nájomca v rezervácii udeľuje prenajímateľovi výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane a spracovanie osobných údajov. Prenajímateľ prehlasuje, že osobné údaje bude zhromažďovať len v rozsahu potrebnom pre naplnenie stanoveného účelu, na ktorý boli zhromaždené.
 2. K mimosúdnemu riešeniu sporov zo zmlúv medzi prenajímateľom a nájomcom je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, Bratislava, internetová adresa: www.soi.sk.

10.      Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že pred odovzdaním mobilnej sauny dôjde v súvislosti s jeho užívaním predchádzajúcim nájomcom k takému poškodeniu, ktoré znemožňuje odovzdanie sauny nájomcovi, sa na taký prípad pozerá ako na vyššiu moc v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a prenajímateľ si vyhradzuje právo od zmluvy jednostranne odstúpiť .
 2. Tieto VOP sú platné a účinné od 25. novembra 2021.

Upozornenie

Iba váš doktor vám môže poradiť, prečo a ako môže byť sauna prospešná pre váš životný štýl. Nikdy nekonzumujte alkohol počas saunovania. Uistite sa, že máte postačujúci pitný režim pred aj po použití sauny. Nepoužívajte saunu počas tehotenstva, alebo ak trpíte na srdcové ochorenie.